IT Governance en Regie

Een goede besturing van vraag en aanbod is noodzakelijk om de potentie van IT ten dienste te stellen van uw organisatiedoelen. IT Governance en regie zijn hierbij sleutelwoorden. VKA kan u helpen met het beoordelen, inrichten en op tijdelijke basis uitvoeren van uw regie op IT.

Heldere structuren en processen stellen medewerkers, afdelingen en leveranciers in staat verantwoordelijkheid te dragen en een herkenbare organisatiebijdrage te leveren. VKA helpt bij deze inrichting en regievoering passend bij uw cultuur en de dynamiek in en rond uw organisatie.

VKA kent de standaarden en regiemodellen én uw context. Wij verwerken deze kennis in een bij u passende aanpak en organisatieontwerp. Passend omdat deze aansluit op uw cultuur en dynamiek en omdat het bijdraagt aan uw organisatiedoelstellingen.

Wij zorgen hierbij voor focus op de belangrijke thema’s van uw regieorganisatie: op basis van een visie op de toekomst de juiste elementen inzetten die op korte termijn tot zichtbare verbetering leiden.  Dit brengt focus in de uitvoering en levert uw organisatie snelle resultaten.

Onze aanpak maakt het mogelijk mee te bewegen met de kortcyclische dynamiek die een wendbare organisatie vraagt. Wij begrijpen de belangen en vertalen deze naar een gedragen governance. Als de ervaring van VKA wordt ingezet, werkt uw organisatie aan haalbare trajecten die tot resultaat komen.

Wij onderscheiden ons door te kijken naar het geheel aan IT diensten en leveranciers en de besturing richten op de samenhang van de onderdelen. Ons uitgangspunt is dat U integrale dienstverlening levert aan uw organisatie, uw klant wordt voorzien in haar behoefte en professionele dienstverlening ervaart waarbij zij niet wordt geconfronteerd met  de variatie in diensten, contracten en leveranciers. De regie is hiermee volledig gericht op de bijdrage voor uw  organisatiedoelstellingen en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Een goed geregisseerd samenspel tussen vraag en aanbod waarborgt dat de levering bestuurt wordt met oog op de vraag en voorkomt dat externe leveranciers positieve rapportages leveren waarbij de gebruikers ontevreden zijn.

Voorbeelden van dienstverlening die VKA voor u kan leveren zijn:

  • Beoordeling van uw bestaande regieorganisatie en governancestructuur op de mate waarin deze de organisatiedoelstellingen ondersteunen. VKA levert hierbij pragmatisch advies op maat of en hoe deze resultaten kunnen worden verbeterd.
  • VKA kan de inrichting of verbetering van de regieorganisatie begeleiden. Wij kunnen uw medewerkers coachen bij het invullen van de regierol of kunnen deze tijdelijk invullen.
  • Vanuit onze expertise en ervaring kunnen wij regieproducten zoals SLA’s, rapportages, contracten, en procesbeschrijvingen effectief reviewen, opstellen en implementeren.

Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Anne van Esch

VKA IT quickscan

De IT quickscan van VKA geeft u inzicht in de sterkten, zwakten en risico’s van uw IT. Daarnaast geeft de IT quickscan een beeld hoe de IT er uit zou moeten zien om maximaal bij te dragen aan de business doelstellingen, inclusief een stappenplan hoe dit toekomstbeeld bereikt kan worden.

VKA voert de quickscan uit door vanuit drie perspectieven naar uw IT te kijken:

  • Strategische kaders: zoals de organisatiestrategie, IT-doelstellingen, beleid en relevante wet- en regelgeving.
  • Huidige IT: infrastructuur, applicaties, organisatie, tooling, processen, contracten en SLA’s.
  • Relevante IT ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de toekomstige IT voor uw organisatie: zoals digitale transformatie, mobility, cloud, big data, analytics en security/privacy.
VKA-poltie-hansken

VKA in praktijk: VKA herijkt Business Case Hansken voor de Politie organisatie

VKA voert Quickscan uit naar het huidige gebruik en implementatie van Hansken.

Onze aanpak is een analyse van uw IT op basis van documenten en gesprekken. Hierbij houden wij rekening met specifieke vragen of aandachtspunten vanuit uw organisatie. Het eerste resultaat is een overzicht van de sterkten, zwakten en risico’s van uw IT, gebaseerd op de drie genoemde perspectieven. Daarna geven wij een beeld hoe de IT van uw organisatie er op hoofdlijnen uit zou kunnen zien in de situatie dat de risico’s gemitigeerd zijn en de zwakten zo veel mogelijk geëlimineerd zijn. Wij geven ook een globaal stappenplan hoe uw organisatie dit toekomstbeeld kan bereiken.

VKA voert de analyse uit in de vorm van een quickscan: in korte doorlooptijd (maximaal enkele weken) en tegen beperkte kosten (fixed price). Dit doen wij op basis van onze ruime ervaring met IT-organisaties en IT-dienstverlening. De aanpak is generiek en heeft zich bewezen voor IT-dienstverlening binnen zeer verschillende organisaties (onze referenties zijn bijvoorbeeld overheden, drukkerijen, advocatenkantoren, fashion industrie en industriële productie). Binnen de generieke aanpak houden wij altijd rekening met de specifieke kenmerken van uw sector en uw organisatie.

Het resultaat van de IT quickscan stelt u in staat om besluiten te nemen over concrete stappen om uw IT optimaal in te richten om aan te sluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. En daarmee gericht te werken aan het reduceren van risico’s en zwakten.

IT Finance

Met een toenemend belang van IT voor uw organisatie neemt ook het belang van sturing op de kosten, baten en risico’s van IT toe. Daarnaast maken de kosten van IT tegenwoordig een groot deel uit van de kosten van uw organisatie. Belangrijke vragen zijn of deze kosten marktconform zijn en of u voldoende rendement haalt uit investeringen in IT. Bij keteninformatisering speelt bovendien dat de kosten en baten meestal niet bij dezelfde partijen neerslaan, wat besluitvorming en sturing extra uitdagend maakt.

VKA heeft een palet aan stuur- en beslisinstrumenten ontwikkeld, die u in staat stellen om onderbouwde beslissingen te nemen over IT. Dit zijn businesscases, benchmarks, doorbelastingsmodellen en IT due diligence. Voor meer informatie kunt u in de kolom links op deze instrumenten clicken.

Batenrealisatie

Wellicht nog complexer dan het zicht en grip krijgen op kosten is het sturen op de realisatie van de verwachte baten van een uitgevoerd project: ervoor zorgen dat de investeringen in IT gaan renderen. Juist na afloop van een project moet vaak nog sterk gestuurd worden op het daadwerkelijk incasseren van de baten, die ten tijde van het starten van het project – in de businesscase – verwacht werden. VKA begeleidt organisaties bij batenrealisatie of batenmanagement – al vanaf de eerste fase van grote (IT-) projecten – met hulpmiddelen zoals de VKA Batenkaart. Dit brengt alle noodzakelijke ingrediënten en voorwaarden voor batenrealisatie in kaart en stelt u in staat om te meten en te sturen op de realisatie van de beoogde baten.

VKA helpt u sturen!

VKA heeft veel ervaring op het scheidsvlak van Financiën en IT, binnen zowel overheid als bedrijfsleven. Daardoor zijn wij in staat om de onderbouwing voor grote IT-investeringen inzichtelijk te maken en de bestuurlijke besluitvorming te begeleiden.

VKA heeft veel ervaring met het slaan van bruggen tussen IT, business en finance, ook wanneer het gaat om agile. Onze ervaring in deze drie domeinen helpt ons om de juiste taal te spreken en te zoeken naar pragmatische en werkende oplossingen en zo de voordelen van agile te benutten, zonder in principiële discussies over de werkbaarheid van financiële processen te verzanden. Zo hielpen we eerder organisaties bij het inzichtelijk maken van (verwachte) ontwikkelsnelheid, het maken van mini-businesscases, of het omdenken van klassiek budgetteren van IT naar waarde-gedreven financieren van ontwikkeling.

VKA Volwassenheidsscan IT-processen

De VKA volwassenheidsscan is een scan en meetinstrument, gebaseerd op de frameworks Cobit v5, ITIL v3, ASL2 en het Norea normenkader voor risicobeheersing van IT diensten. Met de scan kan op snelle, transparante en herhaalbare manier worden geanalyseerd waar de sterke punten, zwaktes en kansen liggen in de procesinrichting en besturing van de IT (regie)organisatie. Het resultaat is een overzicht van de domeinen waar de organisatie de effectiviteit en efficiëntie van de IT kan vergroten en hoe deze winst te realiseren is.

De scores van de scan geven een heldere indicatie welke aspecten van de processen op orde zijn en welke zodanig zijn dat hieruit risico’s ontstaan voor de organisatie. VKA levert bij de scan standaard een advies ten aanzien van de belangrijkste restrisico’s en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen. Wij bieden ook de mogelijkheid om samen met de organisatie te kijken naar een voor de organisatie gewenst groeipad, op basis van ambities, realisme, situationele aspecten en voor de organisatie belangrijkste zorgen en risico’s.

Interesse in de VKA Volwassenheidsscan? Neem dan contact met ons op!

Cleo van Engelen
De meeste organisaties streven naar een hoge volwassenheid van hun IT organisatie. Centraal staan daarbij begrippen als kwaliteit, voorspelbaarheid en continuïteit. Maar past dit nog wel in een tijd waarin flexibiliteit en innovatie steeds belangrijker worden? In haar blog gaat Cleo van Engelen in op de vraag of een adhoc IT organisatie niet een prima alternatief kan zijn voor een traditionele IT organisatie of dienstverlening.
Lees meer…
Cleo van Engelen
In deze blog gaat Cleo in op de rol van “de business” bij IT en informatievoorzieningsvraagstukken. Want alleen door de juiste vraag te stellen, krijg je ook daadwerkelijk het goede antwoord.
Lees meer…

Gerelateerde dienstverlening

Sourcing en leveranciersselectie

Hoe kan ik op de beste manier IT sourcen?

Cloud Computing

Hoe verwerf, gebruik, bestuur en beheers ik mijn cloud omgeving?

Audit en Assurance

Hoe en wanneer ben ik in control?