Raamovereenkomsten

 Preferred supplier

We zijn trots dat ruim 100 overheidsorganisaties VKA via tientallen Europese aanbestedingen hebben geselecteerd als preferred supplier voor strategisch ICT advies, organisatieadvies, inzet van ICT professionals, interim-management, cyber security en/of audit diensten. Jaarlijks voeren wij ca. 200 adviesopdrachten uit voor deze organisaties. Zij waarderen onze inzet al vele jaren met een ruime 8 (in 2019: 8,4).

Neem gerust contact op met onze partner Berthold Konijn als u meer wilt weten over onze raamovereenkomsten.

Zoeken

Agentschap Generale Thesauri
Agentschap SZW
Agentschap Telecom (AT)
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Belastingdienst
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Centraal Planbureau (CPB)
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
College voor de Rechten van de Mens (CRM)
De Nederlandsche Bank (DNB)
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Dienst Justid
Dienst Justis (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing Integriteit Screening)
Dienst Publiek en Communicatie
Dienst Terugkeer& Vertrek (DT&V)
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Den Haag
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Doc-Direkt
Domein Roerende Zaken (DRZ)
Erfgoedinspectie
Expertise unit Sociale Stabiliteit (ESS)
FMHaaglanden
Gemeente Den Haag
Gemeente Heerlen
Gemeente Maastricht
Gemeente Rotterdam
Gemeente Sittard-Geleen
Gezondheidsraad (GR)
Het Waterschapshuis
Hoge Raad
Huurcommissie
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Inspectie SZW
Inspectie van de Onderwijs (IvhO)
Inspectie Veiligheid en Justitie
Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ)
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
KVK (Kamer van Koophandel)
Logius
Ministerie van Algemene Zaken (Min AZ)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Ministerie van Defensie (DEF)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Min Fin)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en Visserij (LNV)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nationaal Archief (NA)
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationale Politie
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
NL-Sportraad
Openbaar Ministerie
P-Direkt
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
ProRail
Raad voor Cultuur (RvC)
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB)
Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijkswaterstaat (RWS)
Sanquin
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Shared Service Center Campus (SSC-Campus)
Shared Service Center ICT (SSC-ICT)
Shared Service Center Zuid-Limburg
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Staatsbosbeheer (SBB)
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
TU Delft
Tweede Kamer
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rijnland
Waterschap Schieland & Krimpenerwaard
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
Wigo4It
Trema is een kleine organisatie voor kinderopvang en welzijn. In de uitvoering van haar werkzaamheden krijgt Trema dagelijks met bijzondere persoonsgegevens te maken. Trema vindt het in algemene zin belangrijk om zorgvuldig om te gaan met alle persoonsgegevens die ze verwerkt. Met de komst van de AVG is dit onderkend door het management en dat leidde tot een vraag naar een externe FG.
Lees meer…
ZorgSpectrum helpt mensen die thuiswonen en (structureel of tijdelijk) wat extra ondersteuning nodig hebben. Dit doet ZorgSpectrum o.a. door middel van hulp bij de huishouding, ondersteuning in lastige situaties, wijkverpleging en palliatieve thuiszorg. Het beschermen van gegevens van cliënten en medewerkers is voor ZorgSpectrum een vanzelfsprekend onderdeel van haar zorgplicht. Privacy raakt immers cliënten en medewerkers van ZorgSpectrum, direct of indirect, op verschillende niveaus en met verschillende impact.
Lees meer…
Stichting Arosa is een welzijnsorganisatie in Rotterdam die begeleiding, opvang en veiligheid biedt aan mensen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld. Stichting Arosa heeft hierdoor te maken met gevoelige gegevens van cliënten. Voor de veiligheid van de cliënten en medewerkers is het ontzettend belangrijk om deze gegevens goed te beschermen.
Lees meer…