Raamovereenkomsten

 Preferred supplier

We zijn trots dat ruim 100 overheidsorganisaties VKA via tientallen Europese aanbestedingen hebben geselecteerd als preferred supplier voor strategisch ICT advies, organisatieadvies, inzet van ICT professionals, interim-management, cyber security en/of audit diensten. Jaarlijks voeren wij ca. 200 adviesopdrachten uit voor deze organisaties. Zij waarderen onze inzet al vele jaren met een ruime 8 (in 2021: 8,5).

Neem gerust contact op met onze partner Berthold Konijn als u meer wilt weten over onze raamovereenkomsten.

Zoeken

Agentschap Generale Thesauri
Agentschap SZW
Agentschap Telecom (AT)
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Belastingdienst
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Centraal Planbureau (CPB)
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
College voor de Rechten van de Mens (CRM)
College voor Toetsing en Examens (CvTE)
De Nederlandsche Bank (DNB)
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Dienst Justid
Dienst Justis (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing Integriteit Screening)
Dienst Publiek en Communicatie
Dienst Terugkeer& Vertrek (DT&V)
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Den Haag
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Doc-Direkt
Domein Roerende Zaken (DRZ)
Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT)
Erfgoedinspectie
Expertise unit Sociale Stabiliteit (ESS)
FMHaaglanden
Gemeente Den Haag
Gemeente Heerlen
Gemeente Maastricht
Gemeente Sittard-Geleen
Gezondheidsraad (GR)
Het Waterschapshuis
Hoge Raad
Huurcommissie
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE)
Inspectie SZW
Inspectie van de Onderwijs (IvhO)
Inspectie Veiligheid en Justitie
Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ)
Jeugdautoriteit (JA)
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
KVK (Kamer van Koophandel)
Logius
Ministerie van Algemene Zaken (Min AZ)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Ministerie van Defensie (DEF)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Min Fin)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en Visserij (LNV)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nationaal Archief (NA)
Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
NL-Sportraad
Openbaar Ministerie
P-Direkt
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
ProRail
Raad voor Cultuur (RvC)
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB)
Rijksacademie voor Financiën en Bedrijfsvoering (RAFEB)
Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijkswaterstaat (RWS)
Sanquin
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Schiphol
Shared Service Center Campus (SSC-Campus)
Shared Service Center ICT (SSC-ICT)
Shared Service Center Zuid-Limburg
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Staatsbosbeheer (SBB)
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
TU Delft
Tweede Kamer
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rijnland
Waterschap Schieland & Krimpenerwaard
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)
Wigo4It
De Nederlandse politie maakt sinds 2015 gebruik van het digitale forensische platform Hansken. Dit platform is door het NFI ontwikkeld en stelt de Politie in staat grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers te doorzoeken en analyseren. Vaak gaat dit om potentieel waardevolle data binnen grootschalige en complexe onderzoeken.
Lees meer…
De gemeente Rotterdam heeft, net als andere gemeentes, de opgave om CO2 te besparen en een daling in het CO2 gebruik te bewerkstelligen. In Rotterdam is deze opgave gezien de omgeving waar ze mee te maken heeft flink ingewikkeld. Het Rotterdams havengebied en de vele bebouwing zorgen voor een grote CO2 uitstoot. Diverse afdelingen werken samen, met de afdeling Duurzaamheid in de voorhoede, om deze ingewikkelde taak tot uitvoering te brengen. Daarnaast bindt de gemeente in de vorm van het Klimaatakkoord ook andere partijen buiten de ambtelijke organisatie aan zich, zoals bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties, om zo de transitie meer slagkracht te geven.
Lees meer…
De maatschappij digitaliseert zich in een rap tempo. Dit biedt kansen voor overheden om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Zo vindt de communicatie met de overheid steeds vaker via de digitale weg plaats. Volgens de huidige wetgeving zijn overheden nog niet verplicht om deze digitale weg open te stellen, maar dat gaat binnenkort veranderen
Lees meer…
Amref Flying Doctors is onder meer bezig met het verbeteren van de sanitatie voor mensen in Oost-Afrika. Een van de programma’s die het uitvoert is ‘FINISH Mondial’. Het FINISH Mondial programma wordt door Amref Flying Doctors samen met Waste en Aqua for All uitgevoerd in 6 landen: Kenia, Oeganda, Tanzania, Ethiopië, Bangladesh en India. Het programma wordt voor een groot deel gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Lees meer…
Schiphol Telematics (ST) is dé onafhankelijke telecomoperator voor met name Aviation bedrijven op en rond de luchthaven Schiphol. ST beheert een uitgebreid netwerk aan kabels en verbindingen. Het netwerk bestaat uit ruim 102.000 kabels en 1.700.000 lassen, verbonden via 224.000 stuks apparatuur, verspreid over ruim 8.200 locaties op Schiphol.
Lees meer…