Met Hansken kunnen agenten nu succesvol en efficiënt op zoek gaan naar de denkbeeldige digitale speld in de hooiberg.

VKA herijkt Business Case Hansken voor de Politie organisatie

De Nederlandse politie maakt sinds 2015 gebruik van het digitale forensische platform Hansken. Dit platform is door het NFI ontwikkeld en stelt de Politie in staat grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers te doorzoeken en analyseren. Vaak gaat dit om potentieel waardevolle data binnen grootschalige en complexe onderzoeken. 

Op vrijwel alle relevante data kan worden gezocht en gefilterd. Denk bijvoorbeeld aan woorden en namen, maar ook aan eigenschappen van sporen zoals mails, chatberichten of foto’s. Met Hansken kunnen agenten nu succesvol en efficiënt op zoek gaan naar de denkbeeldige speld in de hooiberg. 

Herijking Businesscase eerder dan gepland 

In 2019 heeft de Politie de businesscase opgesteld voor het gebruik van Hansken tot en met 2024. Het aflopende contract met het NFI eind 2022 heeft de herijking van de businesscase echter naar voren doen schuiven. De herijking door VKA dient meerdere doelen: 

  • Keuze van het wel of niet verlengen van het contract met het NFI 
  • Terugblik op de implementatie en het gebruik van Hansken binnen de Politie 
  • Visie op het gebruik van Hansken in de toekomst 

Met andere woorden: is de in 2019 opgestelde businesscase nog steeds valide? En wat is de toekomst van Hansken voor de Politie? VKA heeft met de herijking van de businesscase antwoord gegeven op al deze vragen. 

Video: Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling

VKA voert Quickscan uit naar het huidige gebruik en implementatie van Hansken 

In opdracht van de Politie heeft VKA in eerste instantie een quickscan op het huidige gebruik (in 2022) en de implementatie van Hansken uitgevoerd. Aan de hand van een documentstudie, ruim 20 interviews en nadere afstemming heeft VKA de quickscan opgesteld. Vervolgens heeft VKA de quickscan gepresenteerd aan de stuurgroep, reviewcommentaar verwerkt en een definitieve versie opgeleverd die door de stuurgroep is goedgekeurd. 

De quickscan heeft VKA opgebouwd aan de hand van de chronologische tijdslijn van relevante gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Daarnaast heeft VKA aan de hand van vooraf gedefinieerde onderzoeksvragen een eerste beeld gevormd over de huidige stand van zaken en implementatie van Hansken. Waarbij gekeken is naar de interne inzet, de samenwerking binnen de Hansken community, en de realisatie van de doelstellingen zoals die in de businesscase van 2019 zijn opgesteld. VKA heeft dit beeld, inclusief adviezen over de inzet en het gebruik, de benodigde doelarchitectuur, de verlenging van het contract en de vervolgacties, met de Politie gedeeld. Daarnaast heeft VKA observaties en adviezen gedeeld met de Politie over de meervoudig complexe ketensamenwerking van de Politie rondom Hansken. De Politie heeft dit beeld – inclusief adviezen – integraal overgenomen.  

Hoe-werkt-de-Hansken-Community
Video: Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling

Van quickscan naar herrijking businesscase 

Aan de hand van de vastgestelde quickscan heeft VKA vervolgens de businesscase herijkt. Hiervoor heeft VKA gebruik gemaakt van de eerder opgehaalde informatie uit de documentstudie en de afgenomen interviews. Daarnaast heeft VKA validatiegesprekken met afgevaardigden van de Politie uitgevoerd. Ook deze businesscase is gepresenteerd aan de stuurgroep. Na de presentatie is de businesscase ter review gedeeld en heeft VKA het reviewcommentaar verwerkt en een definitieve versie opgeleverd. Uiteindelijk heeft de stuurgroep de definitieve herijkte businesscase half februari goedgekeurd en overgenomen. 

Aan de hand van de door VKA opgestelde businesscase heeft de Politie besloten langer door te gaan met Hansken. Daarbij heeft de Politie óók de door VKA voorgestelde doorontwikkelingsrichting vastgesteld en besluiten genomen over de inrichting van de ondersteuning van de onderzoeksteams die met Hansken werken. Daarmee geeft de overgenomen herijkte business richting aan de doorontwikkeling van Hansken binnen de Politie de komende jaren.  

Video: Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling

Wil je meer weten over businesscases, quick scans op IT-omgevingen? Neem dan contact op met Pim Schouten of Joost van Lier óf kijk op onze website, bijvoorbeeld over het onderwerp IT Governance en Regie, waar IT Finance, en dus businesscases, een belangrijk onderdeel van zijn.