Digital Law

Welke regels komen eraan, hoe raakt dit mij en wat moet ik doen?

Digitalisering heeft de manier waarop organisaties functioneren en diensten leveren aanzienlijk veranderd. Niet alleen als het gaat om de eigen bedrijfsvoering, maar ook in de samenwerking met ketenpartners. Organisaties kunnen met behulp van digitalisering efficiënter werken, diensten van hogere kwaliteit leveren en beter inspelen op de behoeften van burgers en/of klanten.

Nieuwe digitale mogelijkheden gaan echter ook gepaard met nieuwe uitdagingen en risico’s, zoals discriminatie in algoritmische besluitvorming, uitlegbaarheid van overheidsbesluiten en het waarborgen van passende informatiebeveiliging. Om deze uitdagingen en risico’s beheersbaar te maken komen er in hoog tempo veel nieuwe spelregels op organisaties af. Het is hierdoor lastig om het overzicht van alle verplichtingen te bewaren en deze op een juiste manier een plek binnen de organisatie te geven. VKA kan hierbij helpen met haar dienstverlening: Digital Law.

Waarom Digital Law?

Ons uitgangspunt is dat wet- en regelgeving een succesvolle digitale transformatie niet in de weg hoeft te staan. Daarom leggen we in begrijpelijke taal uit welke regels op jouw organisatie afkomen, brengen we samen met de betrokken medewerkers de juridische risico’s duidelijk in kaart en denken we mee met wat juridisch wél mogelijk is.

Digital Law biedt ondersteuning op vijf verschillende manieren:

  • Kaders en regulering: welke wet- en regelgeving geldt reeds en welke wordt binnenkort van kracht?
  • Impact: wat betekenen deze regels concreet voor jouw organisatie?
  • Implementatie: wat moet de organisatie doen om aan deze regels te voldoen?
  • Assessments: in hoeverre voldoet de organisatie aan de geldende regels?
  • Maatwerk: ondersteuning op maat bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

VKA begeleidt organisaties bij iedere stap van de digitale transformatie en vervult hierbij verschillende rollen, van programmamanager tot CISO. Digital Law biedt de benodigde juridische ondersteuning bij ieder van deze stappen.

webinar-impact-implementatie

In de webinarreeks Impact & Implementatie bespreken we periodiek nieuwe wetgeving, waarbij we steeds op beide onderwerpen ingaan. Deze webinars worden je gratis aangeboden door VKA en worden verzorgd door onze specialisten van Digital Law. Daarnaast werken we in deze webinars graag samen met externe kennispartners. Deze webinars gaan onder andere over: NIS2, Wet open overheid en Wmebv en Wep.


Onze experts gaan graag met je in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Courtney Don

1. Kaders en regulering

De basis van Digital Law is onze kennis van bestaande én toekomstige wet- en regelgeving, toepasselijke kaders, normen en andere relevante regels. Kortom: VKA heeft kennis van kaders en regulering op het gebied van de digitale transformatie. Dit betekent dat wij op de hoogte zijn van de meest relevante wettelijke ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering. Wij vinden het belangrijk om deze kennis regelmatig te delen en hierover in gesprek te gaan. Dit doen we onder andere door middel van publicaties, webinars en trainingen. Ook werken we nauw samen met ons Europe Office, dat periodiek een monitor publiceert van Europese wetgeving die in behandeling is of recent is aangenomen.

Thema’s die onze specifieke aandacht hebben zijn regels die zien op de Digitale Overheid (waaronder de Wet Digitale Overheid, de Archiefwet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de Wet Open Overheid) en regels die zien op nieuwe technologieën (waaronder de AI-Act, Data Act, Data Governance Act en de Digital Services Act). Daarnaast zij we goed thuis in het bestuursrecht, de aanbestedingswetgeving en de regels op het gebied van privacy en security.

2. Impact

Naast het beschikbaar stellen van kennis over wet- en regelgeving in brede zin, helpen we ook graag door na te gaan welke regels specifiek op jouw organisatie van toepassing zijn of worden. En wat je als organisatie moet doen om hieraan te voldoen. Dit doen we bijvoorbeeld door het opstellen van beoordelingskaders of het uitvoeren van impactanalyses, waarbij we samen met de betrokken medewerkers in kaart brengen welke werkprocessen door de wetgeving geraakt worden en wat hiervan de impact is.

Niet alleen de invoering van nieuwe wetgeving, maar ook het starten van nieuwe activiteiten kan aanleiding zijn om de impact van regelgeving op jouw werkprocessen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld als de organisatie meer datagedreven wil gaan werken of de inzet van algoritmen wil vergroten. Ook hierbij kunnen wij adviseren. Belangrijk is dat voor ons de “business” van de opdrachtgever altijd het uitgangspunt is. Op basis hiervan kijken we vervolgens hoe deze op een goede manier binnen de geldende wettelijke kaders kan worden vormgegeven.

3. Implementatie

Heb je als organisatie in kaart welke regelgeving er op je afkomt en wat hiervan de impact is, dan is de volgende vraag wat je moet doen om eraan te voldoen. Ook hierbij kan VKA ondersteunen. Onze Digital Law specialisten helpen graag om regels tijdig om te zetten in de werkprocessen, of het nu gaat om een technische of organisatorische implementatie. Belangrijk onderdeel hierbij is ook het begeleiden van de betrokken medewerkers en het vergroten van de awareness binnen de organisatie. Een bijkomend voordeel van ieder implementatieproces is dat dit een unieke kans biedt om bestaande processen eens kritisch tegen het licht te houden. Is de bestaande werkwijze ook in de nieuwe situatie nog de meest efficiënte manier?

4. Assessments

Na een implementatietraject is het soms verplicht en ieder geval wenselijk om te toetsen in hoeverre het beoogde resultaat daadwerkelijk behaald is, of welke risico’s een proces nog bevat. In dat soort situaties kan een onafhankelijke toetsing uitkomst bieden. Niet alleen voor interne doeleinden, maar ook om aan derde partijen aan te tonen dat je als organisatie compliant bent.

Zo kan VKA een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren in het geval van risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens. En voor organisaties die werken met algoritmische besluitvorming hebben we een Algoritmetoets, waarmee we niet alleen de kwaliteit van een algoritme beoordelen, maar ook de manier waarop gebruik en beheer is ingericht. Andere instrumenten die we gebruiken voor onafhankelijke toetsing zijn onze volwassenheidsscans en second opinions. VKA kan deze assessments voor jouw organisatie uitvoeren, maar ook helpen bij de voorbereiding ervan of de keuze van het juiste instrument.

5. Maatwerk
Voor een succesvolle transformatie zijn goede afspraken onmisbaar. Dit vraagt om maatwerk. Om misverstanden en juridische discussies te voorkomen helpen onze juristen graag met het opstellen van specifieke (juridische) documentatie, het beantwoorden van een gerichte vraag of het adviseren over een aanpak of werkwijze. Voorbeelden hiervan zijn IT-contracten, voorwaarden, verwerkersovereenkomsten en convenanten.

Meer informatie?

Wil je weten welke wet- regelgeving nu en in de toekomst voor jouw organisatie van belang is en hoe je hieraan kunt voldoen? Of wil je meer weten over onze advisering? Neem dan vrijblijvend contact op met VKA via 079 368 1000 of met één van onze adviseurs. We staan klaar om je verder te helpen.

Blogs en publicaties

Sebastiaan Bouthoorn
Communicatie tussen burger en overheid vindt steeds vaker digitaal plaats. Drie nieuwe wetten moeten ervoor zorgen dat de veiligheid, toegankelijkheid en transparantie van een digitale overheid worden gewaarborgd. In dit artikel schetst Sebastiaan Bouthoorn de belangrijkste verplichtingen en de praktische implicaties voor bestuursorganen. Gaat het digitale loket voor alle overheden er nu echt van komen? In dit artikel lees je het antwoord.
Lees meer…