Het Algoritme Keurmerk

Het gebruik van algoritmes maakt besluitvorming efficiënter en effectiever. Algoritmes ontstijgen eenvoudige beslisregels die voor mensen nog te begrijpen zijn. Maar als algoritmes zo complex zijn, hoe weet je dan of het algoritme doet wat het moet doen? VKA en Totta Data lab herkennen deze ontwikkeling en creëerden het algoritme keurmerk met als doel om de transparantie en de zekerheid op het gebied van algoritmes te vergroten. 

Het resultaat is een toetsingskader, waarmee getoetst kan worden of het algoritme goed is gebouwd, goed wordt beheerd en goed wordt gebruikt. Het toetsingskader bestaat uit 8 onderdelen:

  1. De organisatie snapt de consequenties van het gebruik van algoritmes.
  2. Bestaande expert-kennis is de basis voor het algoritme.
  3. Het algoritme moet de data niet veranderen.
  4. Relevante (privacy) wetgeving wordt gerespecteerd.
  5. De validiteit van de uitkomsten wordt getoetst.
  6. Het algoritme wordt kundig toegepast.
  7. De organisatie kan onderbouwen hoe het algoritme werkt.
  8. De organisatie neemt verantwoordelijkheid voor het algoritme.

Het resultaat van de audit is een document waarin de bovenstaande punten allemaal zijn geanalyseerd en zijn samengevoegd in een rapport.  In het rapport wordt niet alleen de aanpak beschreven, maar ook  – per norm – de geconstateerde bevindingen en eventuele verbeterpunten. Naast deze bevindingen bevat het eindrapport conclusies en aanbevelingen.

Het algoritme keurmerk helpt organisaties om transparant te zijn over de algoritmes die ze gebruiken en om de verantwoordelijkheden en risico’s goed in kaart te brengen. De audit stelt je tevens in staat om gerichte maatregelen te treffen, zodat de betrouwbaarheid van de algoritmes wordt vergroot. 

Bij het uitvoeren van de auditwerkzaamheden houden wij ons aan de kwaliteitscriteria van de NOREA. Daarnaast borgen wij dat het onderzoek is gebaseerd op een deugdelijke grondslag en we zorgen ervoor dat hoor- en wederhoor over de bevindingen plaatsvindt. 

Wil je meer weten over het Algoritme Keurmerk? 

Download de brochure of neem contact op met Arjan van Venrooy.