Datamanagement & Data Governance 

Data is een waardevolle asset. Een middel dat gebruikt kan worden om waarde te realiseren voor de organisatie en de maatschappij. Het leidt tot inzicht en nieuw handelingsperspectief, maar dat kan alleen als data ook als asset wordt bestuurd.

Technologische ontwikkelingen, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), leiden bovendien tot een scala aan nieuwe datatoepassingen. Tegelijkertijd groeit ons vertrouwen in de data. Beslissingen worden steeds vaker genomen op basis van data en algoritmes en voorspelmodellen worden in toenemende mate gebruikt om het werk van medewerkers te ondersteunen. Het vertrouwen en de uitkomsten vallen of staan echter met de kwaliteit van de data die gebruikt wordt. Data is daarmee ook een verantwoordelijkheid van de organisatie, die vaak zelfs voortvloeit uit wet- en regelgeving. 

Om grip te houden op data en tegelijkertijd datagedreven innovaties en datagedreven werken mogelijk te maken is datamanagement en data governance nodig. Er kan daardoor effectiever en efficiënter gewerkt worden waarbij data omgezet wordt in daden.  

Grip en sturing op data 

Datamanagement zorgt ervoor dat u grip houdt op uw data gedurende de hele levenscyclus. Dat datakwaliteit gegarandeerd is, dat masterdata en metadata bekend zijn en dat u data dus kunt delen en gebruiken. Data governance zorgt ervoor dat er ook gestuurd wordt op uw data. Dat eigenaarschap en het beheer van uw data belegd is. Tezamen houdt u hiermee grip en bent u in staat om data te vertalen naar waardevolle inzichten. 

data-governance-data-management


Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Christian Verhagen

Data governance: besturing en eigenaarschap

Data governance gaat om het beleggen van de juiste taken en verantwoordelijkheden op het juiste niveau, zodat de organisatie in staat is om te sturen op data. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het databeleid, voor de kritieke data-assets of voor de datakwaliteit? Rollen zoals de Chief Data Officer (CDO) en Data Steward winnen de laatste jaren aan terrein maar zijn nog relatief nieuw. Bovendien leiden ze tot vragen over hoe ze zich verhouden tot de bestaande organisatie. Waar begint de CDO en waar eindigt de CIO, of kunnen ze ook worden samengevoegd? 

In de meeste gevallen zijn de taken echter niet geheel nieuw. Er wordt al gewerkt met data en er is vaak een aanspreekpunt voor bijvoorbeeld datakwaliteit. Onze aanpak richt zich op het concreet maken van de al bestaande structuren en deze versterken zodat op alle niveaus van de organisaties gestuurd wordt op data. We doen dat non-invasief, oftewel met oog voor de organisatie en de medewerkers. Daarnaast kijken we niet alleen naar de eigen organisatie, maar ook naar hoe data gedeeld wordt, bijvoorbeeld in ketens of data-ecosystemen. 

Data governance: besturing en eigenaarschap 

Data krijgt pas waarde als de datakwaliteit gewaarborgd is en er betekenis gegeven kan worden aan de data. Datamanagement zorgt daarvoor. Door data te structuren, te vertalen naar architectuur en door data betekenis te geven met definities, masterdata en meta-data. Onze experts vertalen deze aspecten van datamanagement naar de praktijk en leggen de relatie met de data governance. We sluiten aan bij standaarden en best practices, zoals DAMA DMBoK. Dit wereldwijd erkende raamwerk biedt handvatten voor datamanagement. We vertalen dit naar de praktijk en helpen stapsgewijs de datavolwassenheid van de organisatie te verbeteren. Ook dat doen we met oog voor de organisatie en de medewerkers. Zo bieden we ook opleidingen aan op het gebied van datamanagement, waaronder de opleiding Certified Data Managament Professonal (CDMP). Dit doen we in samenwerking met DAMA, met wie wij een partnership hebben vanuit onze gezamenlijke ambitie om het volwassenheidsniveau van datamanagement te verbeteren. 

DAMA Data Maturity Assessment

VKA draagt actief bij aan kennisdeling en ontwikkeling op het gebied van datamanagement. Zo begeleid VKA de DAMA werkgroep Data Maturity waar een assessment is ontwikkeld om op een eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken op het gebied van datamanagement en data governance. Het assessment is hieronder vrij te downloaden en te gebruiken, waarbij wij uiteraard graag een toelichting geven hierop.

Douwe Horst
Er is een voorlopig akkoord bereikt over de Datagovernanceverordening (dit moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad). Deze verordening vloeit voort uit de Europese datastrategie en heeft tot doel datadeling in de EU makkelijker, veiliger en betrouwbaarder te maken. Dit moet ertoe leiden dat maatschappelijke opgaven beter worden aangepakt. Bovendien leidt datadeling ook tot een stimulering van economische groei.
Lees meer…
Marlijn Mulder
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze twee waarden lijken uit elkaar voort te komen, maar voor de overheid ligt dat iets anders als het gaat om burgerdata. Om dat te begrijpen moeten we eerst het verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid duidelijk hebben, daarna gaan we in op een case waarin de positie van de overheid duidelijk wordt.
Lees meer…
Christian Verhagen
Bijna elke organisatie beschikt over grote hoeveelheden data en wil die data beter benutten. Ongeveer 90% van alle beschikbare data wordt echter niet gebruikt. Terwijl een groot deel van die data benut kan worden en kan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Dat is een gemiste kans. Een goede datastrategie is daarom essentieel. Tanaquil Arduin en Christian Verhagen geven handvatten om tot een eigen datastrategie te komen. 
Lees meer…

Gerelateerde dienstverlening

Datagedreven werken

Hoe wordt mijn organisatie datagedreven?

Data Ethiek

Hoe maak ik verantwoord gebruik van data en algoritmes?

data en regulering

Hoe maak ik verantwoord gebruik van data en algoritmes?