Lees meer over: Privacy


Intervisie voor FG’s een succes!

Op 22 augustus organiseerde Verdonck, Klooster & Associates, samen met arbodienstverlener en re-integratiespecialist Keerpunt, ‘Intervisie voor FG’s’. Dit is een groot succes gebleken. De aanwezige FG’s waren erg positief over het uitwisselen van kennis en ervaring in deze, soms eenzame, rol. Welke dilemma’s en onzekerheden spelen er nu onder FG’s? In dit artikel delen wij onze ervaringen van die leerzame, inspirerende en interessante middag.

Op een centrale plek in het land, op locatie bij Keerpunt in Hilversum, ging ‘Intervisie voor FG’s’ van start. De intervisie startte met een rondje kennismaken. Niet alleen stelden de negen aanwezige FG’s zich voor, ook werd al aangegeven wat zij uit de intervisiebijeenkomst wilde halen. Hoe basaal zo’n kennismaking ook mag lijken, dit onderdeel bleek een cruciale rol te spelen in de rest van de bijeenkomst. Immers, om je eigen onzekerheden en dilemma’s te delen is vertrouwen van groot belang. Vertrouwen betekent ook een goed gevoel hebben bij degene die in de groep zitten. Gelukkig bleek de samenstelling van de groep een goede match te zijn en was er een veilige omgeving die het delen van kennis en ervaring mogelijk maakte.

Gezamenlijk hebben wij gekeken naar dilemma’s die onder de aanwezige FG’s spelen. Door middel van een top 3 zijn we van start gegaan. In dit artikel zullen we niet alleen de 3 dilemma’s kort beschrijven, maar ook voorstellen doen voor het begin van een oplossing, tips & tricks.

Dilemma 1: Toezicht versus dagelijkse praktijk

Het eerste dilemma kan het best omschreven worden als ‘Toezicht rol een rol in de dagelijkse praktijk’.

Een groot deel van de FG’s is zoekende naar de scheidslijn tussen de toezichthoudende rol en de adviesrol. Je wilt als FG meedenken met de organisatie en praktisch adviseren. Tegelijkertijd wil je jouw onafhankelijke rol behouden en moet je binnen de (juridische) kaders blijven opereren. Die verschillende petten levert soms in de praktijk een voor de FG lastig dilemma op. Door middel van een intervisiesessie kwamen wij samen tot de conclusie dat deze rollen prima te combineren zijn, mits je transparant bent over je rol. Dit kan bijvoorbeeld, door tijdens een vergadering vooraf duidelijk te maken met welke ‘pet’ je aan tafel zit.

Dilemma 2: Totaaloverzicht over verwerkersverantwoordelijkheden

Het tweede vraagstuk bleek niet echt een dilemma te zijn, oftewel een keuze uit twee of meerdere opties, maar vooral een prangend inhoudelijk vraagstuk. Hoe krijg je inzicht in de verwerker-verantwoordelijkheidsrelaties bij complexe samenwerkingsverbanden? Dit vraagstuk hebben wij niet vanuit een intervisiesetting opgelost, maar door middel van een brainstormaanpak. Degene die het vraagstuk inbracht heeft de complexe samenwerkingsverbanden uitgetekend op een flip-over. Vervolgens hebben wij, aan de hand van de ‘beslisboom verwerker-verantwoordelijke’, systematisch elke relatie in beeld gebracht. Door dit ook weer in gezamenlijkheid te doen, hebben we vrij snel de ‘verwerkerskluwen’ uit elkaar weten te rafelen.

Dilemma 3: Organisatiedoelen versus regelgeving

Het derde dilemma betrof het spanningsveld tussen, aan de ene kant de organisatiedoelen en aan de andere kant het moeten/willen voldoen aan wet- en regelgeving (de AVG). Helaas zijn we niet toegekomen aan het behandelen van dit dilemma. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat meer FG’s dit dilemma ervaren, zullen we er toch kort bij stil staan. 100% compliant zijn op de AVG moet niet een doel op zich zijn. Om organisatiedoelen te kunnen bereiken, binnen de kaders van de AVG, is het cruciaal om als FG ook te kunnen denken in ‘de geest van de wetgeving’. De AVG geeft (niet altijd) antwoord op praktische vragen, je zult dan moeten gaan interpreteren. Houd daarbij altijd de achtergrond en het doel van de AVG in ogenschouw, je zult dan vaak wel tot een praktische oplossing kunnen komen die recht doet aan het beschermen van de privacy van de burgers of klant.

Voorwaarden voor succes!

Al met al is de eerste intervisiebijeenkomst een succes geworden. De algemene conclusie was dan ook dat herhaling zeer wenselijk is. We hebben vastgesteld dat intervisie alleen zinvol en leuk is wanneer:

  • de groep maximaal uit 8-10 deelnemers bestaat;
  • je elkaar persoonlijk in de ogen hebt gekeken en er een basis van vertrouwen is;
  • de werkvorm (intervisie, brainstorm of gewoon dialoog) afhankelijk is van het vraagstuk en de behoefte van de inbrenger van het dilemma of de vraag;
  • er een platform is om intervisiegroepen maximaal te faciliteren zodat FG’s elkaar altijd kunnen vinden en onderling dilemma’s en vraagstukken kunnen voorleggen (ook buiten de intervisiebijeenkomst om).

Zou jij ook een eigen intervisiegroep willen opzetten onder begeleiding van Verdonck, Klooster & Associates? Neem contact op met Marius van Rijswijk of Jurgen Olree.


VKA - AVG Toolkit app

Tip: Verdonck, Klooster & Associates biedt kosteloos de AVG Toolkit app aan. Daarin is de beslisboom verwerker-verantwoordelijke gedigitaliseerd. Maar ook andere handige tools op het gebied van privacy vind je in deze app. Wilt u de AVG ook in de pocket hebben? Download dan de app in de iOs Appstore of Android store.