Het eindrapport is geen statisch document maar een zeer bruikbaar en praktisch instrument voor de hele organisatie om gezamenlijk vastgestelde doelen te bereiken

Roadmap naar de Cloud

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is per 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Op dit moment heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk – gelegen midden in het Groene Hart – ongeveer 35.000 inwoners. Na de fusie heeft de gemeente enkele financiële uitdagingen gehad wat heeft geleid tot het uitstellen van grote investeringen in haar ICT-omgeving. Op korte termijn staan er vervangingsinvesteringen op ICT-gebied voor de deur.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft VKA gevraagd om een ICT-visie, strategie en roadmap vast te stellen voor de transitie naar clouddiensten en de versterking van de regieorganisatie. Hierbij is een brede groep vertegenwoordigers uit de gemeente betrokken om zeker te stellen dat de juiste afwegingen zijn gemaakt en keuzes worden gedragen door alle belanghebbenden.

Het onderzoek heeft tot een eindrapport geleid waarin de IT-strategie is beschreven.  In het eindresultaat zijn diverse adviezen gebundeld in een roadmap van projecten (inclusief een inschatting van de bijbehorende kosten). Hiermee kan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gericht van start met het doorvoeren van verbeteringen in de ICT en haar ICT-organisatie. Juist dit laatste heeft VKA gestut met cijfers aan de hand van de uitgevoerde formatietoets gericht op de informatievoorziening.

Onderdeel van het rapport is de doelarchitectuur die VKA heeft opgesteld voor de herinrichting van de werkplekken en de transitie van bedrijfsapplicaties naar de cloud. Ook heeft VKA een voorstel gedaan voor de inrichting en formatie van de beheerorganisatie en het versterken van de IT governance. De voorstellen zijn vertaald naar een projecten roadmap met een overzicht van gerelateerde kosten en investeringen voor de periode 2020 – 2023.

Deze resultaten stellen de gemeente in staat de komende jaren gericht en planmatig invulling te geven aan de beoogde cloud transitie en het besturen van vraag en aanbod voor haar informatievoorzieningen. Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Peter van Boggelen zegt over de bruikbaarheid van het rapport: “Het eindrapport is geen statisch document maar een zeer bruikbaar en praktisch instrument voor de hele organisatie om gezamenlijk vastgestelde doelen te bereiken”.

Aanpak

het gelopen traject was er één met enkele pittige discussies tussen adviseur en gemeente die tot wederzijds begrip hebben geleid, waardoor er een gezamenlijk gedeeld eindresultaat is bereikt.

In haar aanpak analyseerde VKA de behoeften, verbeterkansen en randvoorwaarden van de verschillende gemeentelijke onderdelen. Daarnaast hielp VKA de gemeente een visie en hierbij leidende principes vast te stellen waarmee de komende jaren richting wordt gegeven aan de ICT.

Aan de hand van analyses, scans, interviews en workshops is de omgeving van de gemeente Bodegraven in kaart gebracht en is vastgesteld waar de aandachtspunten op het gebied van de informatievoorziening liggen. Daarnaast is de ICT van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onder de loep genomen, zowel organisatie, IT-beleid, lopende IT-projecten en zijn verbeterkansen benoemd. Peter van Boggelen over de aanpak: “het gelopen traject was er één met enkele pittige discussies tussen adviseur en gemeente die tot wederzijds begrip hebben geleid, waardoor er een gezamenlijk gedeeld eindresultaat is bereikt.

VKA adviseerde de gemeente de reeds ingezette weg naar de Cloud vol te houden en zelfs te intensiveren om sneller de overstap naar de Cloud te kunnen maken. In eerste instantie zal de gemeente inzetten op een IaaS of Paas omgeving maar later doorgroeien naar een zoveel mogelijk op SaaS gebaseerde omgeving.

Op basis van opgestelde persona’s is de impact van de overstap naar de Cloud óók vertaald naar de ICT-middelen die medewerkers nodig hebben. Tegelijkertijd scheppen de persona’s ook meer inzicht in de ICT-middelen die medewerkers nodig hebben om maatschappelijke opgaven (denk aan: werk/privé balans) waar zij voor staan het hoofd te bieden.

Met al deze aanbevelingen geeft VKA een impuls aan informatievoorziening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om deze verder op orde te krijgen. Na deze eerste stappen is de gemeente in staat om verdere vernieuwing, zoals data gedreven werken, inzet van nieuwe technologie zoals A.I. en IoT in de omgeving in te zetten. Peter van Boggelen over het vervolgt: “VKA heeft een voor de hele organisatie begrijpelijk en toepasbaar product opgeleverd, waarmee een breed draagvlak is gecreëerd voor de stappen die wij gaan zetten om onze doelen te bereiken.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Joost van Lier of Wilbert Enserink.