Lees meer over: Privacy


Vergoeding werknemer na flagrante privacy schending door werkgever

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is een werknemer van een bedrijf van mening dat zijn werkgever zijn privacy ernstig heeft geschonden. Dit leidde volgens de werknemer tot het verstoren van de arbeidsrelatie en het ontbinden van de arbeidsovereenkomst, zodat hij recht meende te hebben op een billijke vergoeding, naast de transitievergoeding die de werkgever wilde betalen.

Aanleiding

Deze zaak ziet op de vraag of de privacy van een medewerker op dusdanige wijze geschonden is, dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen als oorzaak voor het verstoren van de arbeidsrelatie. De medewerker treedt in 2019 bij zijn werkgever in dienst. De arbeidsovereenkomst schreef voor dat hij de directeur en de COO (hierna: werkgever) zou ondersteunen.

In 2020 verbreekt de werknemer het contact met zijn ouders vanwege vermeend seksueel misbruik van hem en zijn broer in hun jeugd. Hierover informeert hij zijn werkgever. Vervolgens doen de werknemer en zijn broer in Frankrijk en Nederland aangifte tegen hun ouders. De vader van de werknemer neemt contact op met de werkgever. De werkgever gaat enkele maanden na het bericht op het contact in. De werkgever bespreekt hierbij de gezondheidstoestand van de werknemer met diens vader. Naar aanleiding van het bovenstaande verslechtert de relatie tussen werknemer en werkgever en stokt ook de directe persoonlijke communicatie tussen werkgever en werknemer. De werkgever mijdt het contact met de werknemer waarna de werknemer meedeelt dat de communicatie in het vervolg via hun advocaten zal gaan.

In eerste aanleg vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is bereid een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De werknemer verzoekt eveneens om ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Hierbij vraagt de werknemer naast een transitievergoeding nog om een billijke vergoeding, een betaling van achterstallig loon, een vergoeding voor het schenden van zijn privacy en een vergoeding voor geleden immateriële schade.

De rechter in eerste aanleg besluit tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst en kent aan de werknemer een transitievergoeding toe. De verder gevraagde vergoedingen worden door de rechter in eerste aanleg niet toegekend. Tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg komt de werknemer in deze uitspraak in hoger beroep op.

Beoordeling hof

De rechter in eerste aanleg kent de gevraagde billijke vergoeding niet toe omdat volgens de rechter geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De werknemer verwijt de werkgever echter dat die zijn privacy ernstig heeft geschonden door het contact tussen werkgever en de vader van werknemer.

Schending privacy door werkgever

Het staat volgens het hof vast dat de werknemer zijn werkgever op de hoogte heeft gebracht van het verbreken van het contact met zijn vader. Dat de werkgever van de situatie op de hoogte was blijkt uit WhatsApp berichten en e-mails tussen werknemer en werkgever. Voor de vraag of er sprake is van een ernstige privacy schending is het van belang om te weten wie initiatief nam in het gesprek tussen de werkgever en de vader van de werknemer.

De vader stuurt de werkgever op 20 september 2020 een bericht via LinkedIn. Op 18 december 2020 reageert de werkgever op het bericht. Gezien de lange tijd die tussen de uitnodiging en de reactie heeft gezeten, oordeelt het hof dat de werkgever het gesprek is begonnen. In een transscript van het gesprek tussen de werkgever en de vader is te lezen dat zij de gezondheidssituatie van de werknemer bespreken. Het hof oordeelt dat sprake is van een flagrante schending van de privacy van de werknemer. De werkgever wist dat de werknemer het contact met de ouders had verbroken en heeft toch de gezondheidssituatie van de werknemer met diens vader besproken.

Ernstig verwijtbaar handelen

Het hof acht de schending van de privacy van de werknemer als ernstig verwijtbaar, gezien het feit dat werkgever herhaaldelijk niet eerlijk is geweest over het contact tussen hem en de vader van de werknemer. Werkgever heeft namelijk herhaaldelijk gesteld niet te hebben gereageerd op het bericht van de vader van de werknemer, terwijl later blijkt dat er wel degelijk een reactie is gekomen. Deze omstandigheden leiden tot de verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer, zodat het ontbinden van de arbeidsovereenkomst de werkgever wordt verweten.

Billijke vergoeding

Wanneer het ontbinden van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan aan de werknemer een billijke vergoeding worden toegekend. Bij de beoordeling hiervan moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder:

  • De ernst van de gevolgen van het ontslag voor de werknemer,
  • De verwachte levensduur van de arbeidsovereenkomst en
  • De ernst van het verwijtbare handelen of nalaten door de werkgever.

De essentie is dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbare handelen van de werkgever.

Beoordeling

Het hof oordeelt als volgt. Het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever bestaat uit een ernstige schending van de privacy van de werknemer, het daar niet eerlijk over zijn en het uiteindelijk uit de weg gaan van de communicatie met de werknemer. Gezien de omstandigheden van het geval kent het hof aan de werknemer een billijke vergoeding toe, er vanuit gaande dat de arbeidsovereenkomst vermoedelijk nog een tijd was doorgelopen als de privacy schending niet had plaatsgevonden.

De vergoeding wordt door het hof berekend door het salaris wat de werknemer in de vermoedelijke doorlooptijd zou hebben gekregen bij andere inkomsten zoals bonussen op te tellen en van dit bedrag het door de werkgever uitbetaalde ziektegeld af te trekken. De overige door de werknemer geëiste vergoedingen worden niet toegekend, omdat hij niet tegen de afwijzing hiervan in eerste aanleg in beroep is gegaan.

Conclusie

Het Gerechtshof Amsterdam concludeert in haar uitspraak dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, nu deze de privacy van de werknemer ernstig heeft geschonden. In verband met het ernstig verwijtbaar handelen heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding, naast de transitievergoeding die al aan hem was toegekend.

Dit artikel is op 4 april 2023 gepubliceerd als nieuwsbericht voor Sdu OpMaat Privacyrecht.

Logo-Sdu