Zorgverleners Pak regie!

Op dit moment stellen de 393 Nederlandse gemeenten verschillende eisen aan de administratie van zorgverleners. Hier zal alleen verandering in komen als de zorgaanbieders zelf de regie op dit onderwerp pakken. Dat is essentieel om decentralisaties van de zorg tot een succes te maken.

Decentralisatie van de zorg; het opmaken van de balans.

Een jaar geleden was het zover, ‘de decentralisatie van de zorg’. De gemeenten zouden door deze decentralisatie de zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren. Maar als we na een jaar de balans opmaken is het maar de vraag of deze doelstelling realistisch is gebleken. In de praktijk zijn de zorgverleners op dit moment vooral bezig met het voldoen aan de vele administratieve eisen van de verschillende gemeenten, waardoor er druk komt te liggen op de kwaliteit van de zorg.

De oorzaak hiervan ligt bij het feit dat de gemeenten beleidsvrijheid hebben gekregen van de rijksoverheid om hun nieuwe taken uit te kunnen voeren. De gedachte achter deze beleidsvrijheid is dat deze de kwaliteit van de zorg ten goede komt; gemeenten staan het dichtst bij de burger en zijn daardoor in staat een passend zorgaanbod tot stand te brengen. Deze beleidsvrijheid leidt er in de praktijk echter ook toe dat elke individuele gemeente zijn eigen administratieve eisen stelt aan de zorgverleners waarmee zaken wordt gedaan. Waar deze individuele eisen an sich misschien nog in het voordeel zijn van de desbetreffende gemeente, leiden de eisen van 393 verschillende gemeentes tot een bureaucratische nachtmerrie voor de gehele zorgketen.

Werken met standaarden en regievoering vanuit de zorg

Een onomstreden oplossing voor een betere informatie-uitwisseling is standaardisatie. Duidelijke standaarden leiden niet alleen tot lagere kosten, maar ook tot een verhoging van de kwaliteit. Het werken met standaarden zorgt voor continuïteit van zorg, vermijdt dubbele registraties, voorkomt medicatiefouten, en waarborgt kennis.

In de zorgsector zullen universele standaarden alleen tot stand komen als de zorgverleners hierop gezamenlijk de regie pakken.

De belangrijkste reden dat juist de zorgverleners dit moeten doen, is dat zij het meeste belang hebben bij een efficiënt administratief proces. Een efficiënt proces komt namelijk niet alleen direct ten goede aan een gezonde financiële huishouding, maar leidt er vooral toe dat zij meer tijd en geld kunnen investeren in de kwaliteit van het primaire zorgproces.

Ook hebben de zorgverleners de grootste invloed op de kwaliteit en kosten van de administratieve processen; de zorgverleners weten immers het beste welke informatie moet worden uitgewisseld en hoe dit proces het beste kan verlopen.

Bovendien heeft de sector al bewezen op dit punt de regie te kunnen pakken. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de JGZ (Jeugdgezondheidzorg) Basisdataset. De Basisdataset JGZ geeft aan wat er kan worden geregistreerd en op welke manier dat moet gebeuren. Deze standaardisering maakt medische dossiers overdraagbaar. Deze basisdataset is opgesteld door de zorg zelf. Zij hebben de regie gepakt op de inhoud van de uitwisseling en op de procedure, vanuit de eigen expertise.

Dus: om de standaardisatie van de informatie-uitwisseling in de zorg tot een kritische succesfactor van de decentralisaties te maken, is regievoering door de zorgverleners noodzakelijk. De zorgverleners kunnen zo een belangrijke stap zetten zichzelf en de rest van de keten te ontzorgen.

Meer weten?

Als organisatie hebben we veel ervaring op regievoering en snappen we hoe complex dit is. Zoek je een sparringspartner zoekt op dit gebied of merk je dat ook jouw organisatie aan de slag wil gaan met regievoering, neem dan contact op met ons of direct met mij Cleo van Engelen via cleo.vanengelen@vka.nl.