Lees meer over: IT Strategie en architectuur


Clouddienstverlening belangrijkste pijler in de Digitale Business Strategie

Geen enkele organisatie kan meer zonder digitalisering van de primaire en ondersteunende werkprocessen. De technologieën en dienstverleningsmodellen van clouddiensten vormen daarbij een niet meer weg te denken bouwsteen. Door het omarmen van een Digitale Business Strategie (DBS) met clouddiensten als fundament, houden organisaties grip op de eigen ontwikkeling en worden kansen optimaal benut.

Starten vanuit de business
Voor de effectieve (door)ontwikkeling van de digitalisering voor een organisatie is een Digitale Business Strategie van groot belang (zie ook de BLOG ‘IT-strategie of Digitale Business Strategie – what’s in a name?’. Een Digitale Business Strategie is een handvat in de vorm van principes, een streefbeeld en een roadmap. Hiermee kan de organisatie het geheel van (technologische) middelen, bijbehorende organisatiestructuur en werkprocessen gericht vormgeven. Dit zodanig dat de business doelen op het gebied van digitalisering worden bereikt.

Het inzetten van Clouddiensten is daarbij al jaren een onmisbare pijler voor realisatie. Deze diensten dragen namelijk in sterke mate bij aan een aantal business doelen die relevant zijn voor digitalisering, zoals in de figuur hiernaast aangegeven. Belangrijke financiële voordelen en schaalbaarheid van clouddienstverlening zijn de afgelopen jaren door toenemende professionalisering van de aanbieders aangevuld met uitstekende beveiliging, compliance en wendbare en efficiënte doorontwikkeling.
Clouddiensten kenmerken zich onder andere door een brede toegankelijkheid (internet), hoge en snelle mate van elasticiteit (schaalbaar), een efficiënte (gedeelde) inzet van technische resources en de mogelijkheid te betalen naar gebruik. Het marktaanbod heeft een hoge mate van volwassenheid bereikt waarbij een groot aantal dienstaanbieders – waaronder grote Amerikaanse spelers zoals Amazon (AWS), Microsoft (M365, Azure) en Google (G-suite, Google cloud) –  in staat zijn wereldwijd een breed palet aan hoogwaardige diensten te verlenen. Daarnaast zijn er een aantal specialisten in de markt zoals bijvoorbeeld de Oracle Cloud Infrastructure die diensten voor specifieke platformen bieden. Daarmee vormt Cloud een goed bruikbaar fundament voor de digitale business. Binnen Europa is tot slot het Gaia-X project gestart dat door standaardisatie voorwaarden schept om bijvoorbeeld de interoperabiliteit en overdraagbaarheid voor Clouddiensten te waarborgen.


Cloud ‘Native’ als versterker

 

Een aantal onderliggende Cloud trends en innovaties dragen daarbij nog verder bij aan de business doelen voor digitale diensten. Een ‘Cloud native applicatie’ is bijvoorbeeld – in tegenstelling tot traditionele applicaties – specifiek gebouwd voor gebruik in een Cloudomgeving. Hiermee wordt het realiseren van een kortere time to market van nieuwe diensten en een snelle schaalbaarheid nog beter bereikt.

Ditzelfde geldt voor het gebruik van ‘Cloud CI/CD pijplijnen en automatisering’. De continuous integration (CI)/ continuous development (CD) pijplijn zorgt ervoor dat ontwikkelteams wijzigingen in de code vaker en betrouwbaarder (met minder fouten) door kunnen voeren.​ Onderliggende resources kunnen ontwikkelaars naar behoefte automatisch configureren en snel in- en uitschakelen. Ook dit draagt bij aan een kortere time to market  en is kostenefficiënt. Cloud native oplossingen zijn daarmee een belangrijke enabler voor de digitalisering van de business geworden.

Hiermee ligt natuurlijk nog niet vast hoe je dan zorgt dat Cloud ‘Native’ ook echt een onderdeel wordt de strategie. Alleen de principe uitspraak dat de organisatie Cloud (in enige vorm) inzet, is niet voldoende. Dit leidt namelijk niet tot realiseerbare elementen op een roadmap, en niet tot cloudoplossingen waarmee de voordelen van cloud kunnen worden benut. Het ‘as is’ naar de cloud brengen van traditioneel ontworpen rekencentrum applicaties leidt bijvoorbeeld niet tot een cloud native oplossing waardoor de baten van cloud slechts deels worden gehaald.

De DBS verbindt cloud met de business
Binnen de Digitale business strategie aanpak van VKA maken we daarom gebruik van meer gedifferentieerde richtinggevende uitspraken (principes) die we afleiden uit specifieke en actuele Cloud ontwikkelingen en verbinden deze aan de gewenste business benefits. Ze vormen daarmee de geleiderails voor realisatie van het streefbeeld en de roadmap voor wat betreft het gebruik van Cloud.

Voorbeelden van dit soort principes zijn:

  • Het gebruik van applicaties die ‘by design’ geschikt zijn voor Cloud. Cloud native applicaties zijn ontworpen zodat de eigenschappen van Cloudtechnologie optimaal kunnen worden benut en dragen daardoor het meeste bij aan de Business benefits van Cloud.
  • Het op basis van policies automatiseren van repeterende governance- en beheertaken. ICT en met Cloud wordt immers steeds complexer en het beheer foutgevoeliger. Door de automatisering ervan maken de uitvoering efficiënter en maken we minder fouten.

De invulling van deze principes verschilt per organisatie. Hoewel Cloud een aantal generieke eigenschappen en benefits kent, bepaalt de ambitie en volwassenheid van de organisatie welke doelstellingen en gerelateerde principes in een specifiek geval zinvol en haalbaar zijn. Niet iedere organisatie heeft de ambitie of volwassenheid om zelf met DevOps teams door middel van geautomatiseerde CI/CD pijplijnen Cloud native applicaties te ontwikkelen. Misschien willen ze wel SaaS-applicaties afnemen die op basis moderne Cloud technieken in het eigen landschap zijn te integreren.

Is uw organisatie toe aan een nieuwe digitale business strategie met cloud als pijler, of wilt u hier eens verder over praten? Neem dan contact met ons op of met Wilbert Enserink. We gaan graag met u in gesprek.