Lees meer over: IT Strategie en architectuur


Technische Infrastructuur vraagt specifieke Governance

In de praktijk doen organisaties te weinig aan ‘governance’ bij de inrichting en doorontwikkeling van de Technische Infrastructuur. En dit moet anders!

De Technische Infrastructuur is bij veel organisaties eigenlijk de gemeenschappelijke nutsvoorziening voor de informatievoorziening. Ontwikkeling en onderhoud van de Technische Infrastructuur is in de praktijk vooral een aangelegenheid van de IT-afdeling. Gegeven het belang van een goed functionerende Technische Infrastructuur voor de organisatie is het eigenlijk opmerkelijk dat ‘de business’ niet op de een of andere wijze toch structureel betrokken is bij (doorontwikkeling) van het ICT-fundament van de organisatie. Dit pleit voor een governance model op de Technische Infrastructuur waarbij de business expliciet een rol krijgt.

IT afdelingen faciliteren de organisatie met goede Technische Infrastructuur. Hiertoe maken zij jaarlijks plannen voor verbeteringen, innovaties en doorontwikkeling om dit in goede banen te leiden. De ICT afdeling maakt zelfstandig veel keuzes bij de investeringen over de inrichting van de Technische Infrastructuur.

ICT governance is het geheel aan maatregelen dat een transparante besluitvorming binnen een organisatie waarborgt waar het ICT betreft. Dit zodat, naast het voldoen aan wettelijk eisen, de ICT waarde toevoegt aan de business, resources optimaal worden benut, en risico’s worden beheerst. Veel organisaties kennen wel iets dergelijks, met name als het gaat om de processen en de applicaties die gebruikt worden. De business is echter in de praktijk veelal maar beperkt betrokken bij ontwikkelingen met betrekking tot de centrale serversystemen, opslagsystemen en netwerken. Dialoog -en vaker discussie of zelfs ruzie- ontstaat pas als er knelpunten in de Technische Infrastructuur (dreigen te) ontstaan of als er (grote) investeringen nodig zijn. Een voorbeeld: de ICT afdeling denkt bij investeringen in nieuwe Technische Infrastructuur aan de aanschaf van Thin Clients. ‘Een mooie reductie in kosten’, denkt de IT afdeling terwijl later blijkt dat de business niet meer aan video conferencing met haar klanten kan doen. En dan zijn de rapen gaar…

Technische Infrastructuur wordt door de organisatie, juist vanwege de technische aard, gezien als iets waar vooral de technische specialisten zich maar mee moeten bemoeien. Zij moeten maar de keuzes maken. De ICT governance met betrekking tot de Technische Infrastructuur wordt daardoor in de praktijk vaak maar eenzijdig ingevuld. Business is nauwelijks betrokken en laat zich ook maar nauwelijks betrekken.  En dit moet dus anders, want de gekozen technologie en inrichting van de Technische Infrastructuur bepaalt in sterke mate:

  • de wendbaarheid: het vermogen om functionaliteit te veranderen;
  • de schaalbaarheid: het vermogen om capaciteit te verhogen of te verlagen;
  • de betrouwbaarheid: de mate waarin de ICT voorspelbaar gewenst gedrag vertoont;
  • de robuustheid: het vermogen om te herstellen van verstoringen van de informatievoorziening tegen een belangrijk deel van de IT kosten.

Deze niet technische aspecten bepalen voor een belangrijk deel het succes van de Technische Infrastructuur, de informatievoorziening, en daarmee ook voor een deel het succes van de organisatie als geheel.

Organisaties moeten daarom, als onderdeel van de ICT governance, expliciet zorgen voor een Technische Infrastructuur governance. Deze governance kent de volgende kenmerken:

  • Het is de verantwoordelijkheid van zowel bestuurders als managers en maakt deel uit van de Corporate Governance.
  • Het stuurt, volgt en evalueert de management organisatie. Het is echter geen dagelijks management!
  • Het is een repeterend proces met regelmatige interacties tussen business, ICT en board. Het is dus geen eenmalige gebeurtenis.
  • Het governance model voor de Technische Infrastructuur leidt je af uit de gebundelde business doelstellingen. Dit betreft o.a. procesdoelen en activiteiten die de Technische Infrastructuur verbindt aan voor de informatievoorziening en business relevante kenmerken.

Technische Infrastructuur vraagt een specifieke governance. Ja, het is best technisch, maar dat ontslaat bestuurders, businessmanagers en IT specialisten niet van de verplichting hierin samen op te trekken. Bij veel organisaties is dit nog een witte vlek, terwijl er voldoende best practices, aanpakken en tooling voorhanden is om deze vlek weg te poetsen en de Technische Infrastructuur van uw organisatie beter aan te laten sluiten bij uw business doelen. En welke bestuurder wil dat nou niet!