Architectuur Maturity Scan

Veel organisaties hebben een architectuurfunctie ingericht. Niet altijd is deze functie even slagvaardig en effectief. Vaak wordt er dan naar de architecten gekeken, maar in onze beleving zijn architecten slechts deel van de oplossing.

Wij maken in onze advisering over volwassenheid van het architectuurproces in een organisatie dan ook onderscheid in:

  1. de feitelijke architectuurprocessen: hierbij draait het vooral om opstellen en onderhouden van een (doel)architectuur, toepassen van de architectuur in de praktijk en het evalueren van de toepassing van de (doel)architectuurprincipes en het doen van verbetervoorstellen (Plan-Do-Check-Act).
  2. governance: hierbij draait het om het inrichten van besluitvorming over architectuurproducten of vraagstukken die voortkomen uit de architectuur, bijvoorbeeld hoe om te gaan met een mogelijke extra investering waardoor die ene webservice meer generiek inzetbaar is te maken en de beheerkosten kunnen worden verlaagd.
  3. inhoud van de architectuur: hierbij gaat het om de inhoud van de bestaande architectuurdocumenten. Voorbeelden van inhoud zijn: koppelvlak beschrijvingen, welke infrastructuur is van toepassing, welke specifieke standaarden worden gehanteerd.

Praktisch en toepasbaar resultaat

VKA voert bij uw organisatie een architectuur maturity scan uit. We leveren hierbij een praktisch adviesrapport op. Hierin beschrijven we de volwassenheid van het architectuurproces binnen uw organisatie, doen we aanbevelingen om dit proces aan te scherpen en brengen we het beoogde rendement van de voorgestelde verbeteringen in kaart. Aan de hand van ons adviesrapport kunt u prioriteiten stellen en concrete stappen zetten in de standaardisering en professionalisering van zijn architectuurproces.

Leren van een mensgerichte benadering!

Bij de uitvoering van de maturityscan gaan we uit van een collegiale benadering. Dit wil zeggen dat we de deelvragen in samenspraak met u en uw mensen beantwoorden. Dat doen we aan de hand van workshops met architecten en de stakeholders. Deze manier van werken heeft als voordeel dat de groep van deelnemende architecten professionaliseert door van elkaar en van anderen te leren. Een belangrijk neveneffect is dat deelnemers na afloop meer dezelfde taal spreken en er een betere samenwerking ontstaat.