Drieluik – 2: Ontwerp van een oplossing in AL haar details!

Afgelopen nazomer kwam het rapport Elias ‘naar grip op ICT’ uit om het probleem dat ICT-projecten niet op orde zijn aan te pakken. Het rapport geeft als belangrijke aanbeveling de oprichting van het BIT: Bureau ICT Toetsing. Het advies om een nieuw controle-instrument, het BIT, in het leven te roepen roept veel vraagtekens op. Binnen de geopperde aanbevelingen pleit VKA voor de positie en rol van een onafhankelijke Informatievoorzieningsarchitect. Naast deze rol is ook het gebruik van een Specialistenteam bij complexe projecten een kans op meer succes, een kans die we niet mogen laten lopen!

 Het voorstel van VKA is om een samenhangend stelsel van drie aanbevelingen in te voeren. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een drieluik van deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie.

De drie aanbevelingen zijn:

  1. Invoering van onafhankelijke Informatievoorzieningsarchitect
  2. Instelling van een Specialistenteam
  3. Visualisatie ICT-project

In deze blog leg ik uit hoe VKA de instelling van een Specialistenteam duidt. De punten 1 en 3 komen in twee separate blogs aan bod.

 Instelling van Specialistenteam

De bedoeling van het instellen van een Specialistenteam is om de functie van Informatievoorzieningsarchitect nog verder te versterken. ICT-projecten kenmerken zich immers door complexiteit met een veelheid van verschillende aspecten. Niemand kan een schaap met 5 poten zijn dus je hebt bij complexe projecten automatisch een team van experts nodig.

In de huidige situatie worden ICT-projecten opgezet met een uitgebreide projectstructuur van allerlei overlegorganen (stuurgroep en project- en werkgroepen etc), volgens afgesproken principes zoals Prince2. Kenmerkend voor deze opzet is dat daaraan over het algemeen personen deelnemen vanuit een bepaalde verantwoordelijkheidspositie voor of naar het ICT-project. Per definitie betekent dat niet dat deze personen ook inhoudelijk op het gebied van het bouwen van een ICT-systeem deskundig zijn en regelmatig in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de uitvoering van ICT-projecten. Veelal zijn het personen die op intermediaire functies zitten en spreken namens afnemers, gebruikers en betrokken organisaties.

Daarom is het de bedoeling om aan de voorkant van het proces allerlei onafhankelijke ervaringsdeskundigen op het gebied van het bouwen van ICT-systemen samen te brengen in een Specialistenteam op een zodanige manier dat alle asp
ecten die bij zo’n project spelen, voldoende gedekt zijn, zoals gevolgen voor de organisatie, analyse van de werkprocessen en de invloed van automatisering daarop, uitvoeren van kosten en batenanalyses, opstellen en bewaken van financiële kaders, ontwerpen van ICT-systemen, keuze bepalen van ontwikkelmethodieken, berekenen van functiepunten. meten van productresultaten, bepalen van technische infrastructuur, voorbereiden en uitvoeren van aanbesteding, bepalen van beheer, formuleren van eisen voor privacy en beveiliging, naleven van het informatiebeleid, omgaan met wetgeving etc. Verder is van belang dat personen betrokken zijn die direct in de praktijk te maken hebben met de werking van het ICT-systeem, zoals een burger, iemand van een bedrijf, een medewerker van de betreffende organisatie enz.

Kortom, in het Specialistenteam zijn alle geledingen aanwezig om de Informatievoorzieningsarchitect te ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van het ICT-project en te zorgen voor een goede opzet en uitvoering daarvan. Op deze wijze kan de Informatievoorzieningsarchitect ook echt volle verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerp van de oplossing in al haar details!

 

Lees ook Drieluik – 1: ICT projecten laat je slagen door kwaliteit van binnenuit! en Drieluik – 3: Waarom maken ICT projecten geen bouwtekeningen in AutoCad?