IT Scans

VKA biedt verschillende manieren om uw IT organisatie en IT dienstverlening ‘door te lichten’. Naast de dienstverlening die is beschreven onder benchmarking biedt VKA een IT quickscan (waarmee uw organisatie snel inzicht krijgt in de status van de IT in het algemeen) en het IT volwassenheidsmeting (waarmee uw organisatie snel inzicht krijgt in de status van de IT processen en risico’s).

IT quick scan

De IT quickscan van VKA geeft u inzicht in de sterkten, zwakten en risico’s van uw IT. Daarnaast geeft de IT quickscan een beeld hoe de IT er uit zou moeten zien om maximaal bij te dragen aan de business doelstellingen, inclusief een stappenplan hoe dit toekomstbeeld bereikt kan worden.

VKA voert de quickscan uit door vanuit drie perspectieven naar uw IT te kijken:

  1. Strategische kaders: zoals de organisatiestrategie, IT-doelstellingen, beleid en relevante wet- en regelgeving.
  2. Huidige IT: infrastructuur, applicaties, organisatie, tooling, processen, contracten en SLA’s.
  3. Relevante IT ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de toekomstige IT voor uw organisatie: zoals digitale transformatie, mobility, cloud, big data, analytics en security/privacy.

Onze aanpak is een analyse van uw IT op basis van documenten en gesprekken. Hierbij houden wij rekening met specifieke vragen of aandachtspunten vanuit uw organisatie. Het eerste resultaat is een overzicht van de sterkten, zwakten en risico’s van uw IT, gebaseerd op de drie genoemde perspectieven. Daarna geven wij een beeld hoe de IT van uw organisatie er op hoofdlijnen uit zou kunnen zien in de situatie dat de risico’s gemitigeerd zijn en de zwakten zo veel mogelijk geëlimineerd zijn. Wij geven ook een globaal stappenplan hoe uw organisatie dit toekomstbeeld kan bereiken.

VKA voert de analyse uit in de vorm van een quickscan: in korte doorlooptijd (maximaal enkele weken) en tegen beperkte kosten (fixed price). Dit doen wij op basis van onze ruime ervaring met IT-organisaties en IT-dienstverlening. De aanpak is generiek en heeft zich bewezen voor IT-dienstverlening binnen zeer verschillende organisaties (onze referenties zijn bijvoorbeeld overheden, drukkerijen, advocatenkantoren, fashion industrie en industriële productie). Binnen de generieke aanpak houden wij altijd rekening met de specifieke kenmerken van uw sector en uw organisatie.

Het resultaat van de IT quickscan stelt u in staat om besluiten te nemen over concrete stappen om uw IT optimaal in te richten om aan te sluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. En daarmee gericht te werken aan het reduceren van risico’s en zwakten.

Wilt u meer weten over onze quickscan? Neem dan vrijblijvend contact op met Pim Schouten.

Volwassenheidsmeting IT-processen

De VKA processcan is een scan en meetinstrument, gebaseerd op de frameworks Cobit v5, ITIL v3, ASL2 en het Norea normenkader voor risicobeheersing van IT diensten. Met de scan kan op snelle, transparante en herhaalbare manier worden geanalyseerd waar de sterke punten, zwaktes en kansen liggen in de procesinrichting en besturing van de IT (regie)organisatie. Het resultaat is een overzicht van de domeinen waar de organisatie de effectiviteit en efficiëntie van de IT kan vergroten en hoe deze winst te realiseren is.

Wij geven de resultaten van de scan in een 5-punts scoringsmodel, wat vergelijkbaar is met volwassenheidsmetingen zoals CMMI. Een wezenlijk verschil is dat de score van de VKA processcan gericht is op een risicobenadering.

De scores van de scan geven een heldere indicatie welke aspecten van de processen op orde zijn en welke zodanig zijn dat hieruit risico’s ontstaan voor de organisatie. VKA levert bij de scan standaard een advies ten aanzien van de belangrijkste restrisico’s en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen. Wij bieden ook de mogelijkheid om samen met de organisatie te kijken naar een voor de organisatie gewenst groeipad, op basis van ambities, realisme, situationele aspecten en voor de organisatie belangrijkste zorgen en risico’s. De scan is hierbij een goed hulpmiddel om te bepalen welke acties en verbeteringen het meeste bijdragen aan het bereiken van de gewenste situatie.