IT Benchmarking

Een benchmark vergelijkt de kosten en kwaliteit van IT-diensten in uw organisatie met andere organisaties. Ook kan een benchmark uw beeld van de prestaties vergelijken met het beeld dat uw interne of externe klanten hebben van die prestaties. Een benchmark geeft u bovendien inzicht in de aspecten waar uw organisatie kan verbeteren. Daarnaast biedt een benchmark een manier om de prestatieverbeteringen van uw organisatie door de tijd te volgen en te sturen.

VKA biedt verschillende soorten benchmarks:

  • Prijs-prestatiebenchmark – vergelijkt de prijs-prestatieverhouding van uw organisatie met die van andere organisaties.
  • Volwassenheidsmeting – brengt de volwassenheid van regie- en beheerprocessen in uw organisatie in kaart en vergelijkt deze met vergelijkbare organisaties.
  • Formatietoets – geeft een beeld hoe de formatie van de IT-organisatie er kwalitatief (taken, rollen en functies) en kwantitatief (aantallen) uit zou moeten zien.

Het doel is steeds om een uitspraak te doen over de huidige kosten en kwaliteit en de mogelijke verbeteringen.

Onze benchmark aanpak onderscheidt zich door onafhankelijkheid, kennis van uw praktijk, het Nederlandse karakter, gebruik van standaarden en uitgebreide ervaring. Doordat wij onafhankelijk zijn van IT leveranciers, worden de uitkomsten van onze benchmark onderzoeken binnen én buiten uw organisatie breed geaccepteerd. Door onze ervaring bij uw peers, klanten en leveranciers in de Nederlandse markt, schetsen wij een voor u relevant referentiekader.

Prijs-prestatie benchmark

Benieuwd of uw lopende contract nog marktconform is? Met onze benchmark IT-kosten krijgt u inzicht in de kosten die andere organisaties betalen voor vergelijkbare IT-dienstverlening. We maken daarbij gebruik van onze uitgebreide contractendatabase. Met een benchmark kunnen we u bijvoorbeeld adviseren of hercontracteren vanuit oogpunt van kosten verstandig is of welke tarieven u kunt verwachten in een aanbesteding.

Volwassenheidsmeting IT-processen

De VKA processcan is een scan en meetinstrument, gebaseerd op de frameworks Cobit v5, ITIL v3, ASL2 en het Norea normenkader voor risicobeheersing van IT diensten. Met de scan kan op snelle, transparante en herhaalbare manier worden geanalyseerd waar de sterke punten, zwaktes en kansen liggen in de procesinrichting en besturing van de IT (regie)organisatie. Het resultaat is een overzicht van de domeinen waar de organisatie de effectiviteit en efficiëntie van de IT kan vergroten en hoe deze winst te realiseren is.

Wij geven de resultaten van de scan in een 5-punts scoringsmodel, wat vergelijkbaar is met volwassenheidsmetingen zoals CCMi. Een wezenlijk verschil is dat de score van de VKA processcan gericht is op een risicobenadering.

De scores van de scan geven een heldere indicatie welke aspecten van de processen op orde zijn en welke zodanig zijn dat hieruit risico’s ontstaan voor de organisatie. VKA levert bij de scan standaard een advies ten aanzien van de belangrijkste restrisico’s en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen. Wij bieden ook de mogelijkheid om samen met de organisatie te kijken naar een voor de organisatie gewenst groeipad, op basis van ambities, realisme, situationele aspecten en voor de organisatie belangrijkste zorgen en risico’s. De scan is hierbij een goed hulpmiddel om te bepalen welke acties en verbeteringen het meeste bijdragen aan het bereiken van de gewenste situatie.

Formatietoets

De VKA formatietoets is een methodiek om vast te stellen hoe de formatie van een IT-organisatie er kwalitatief (taken, rollen en functies) en kwantitatief (aantallen) uit zou moeten zien. VKA kan de formatietoets uitvoeren voor een gehele IT-organisatie of voor een deel van de IT-organisatie, bijvoorbeeld voor de regieorganisatie.

Het resultaat van de VKA formatietoets is een onderbouwd beeld van een marktconforme formatie van uw IT-organisatie. Hierbij houden wij rekening met verschillende factoren die uw organisatie uniek maken, zoals de complexiteit van de producten- en dienstencatalogus en de omvang en diversiteit van de klantengroep.

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor de behoefte aan de VKA formatietoets. De aanleiding kan zijn dat de IT-organisatie een grote werkdruk ervaart en er behoefte is om een objectieve onderbouwing hoe groot de formatie zou moeten zijn. Een andere aanleiding kan een due diligence onderzoek zijn, waarbij de ontvangende partij een onafhankelijk oordeel wenst over de omvang van de formatie van de over te nemen IT-organisatie. En tot slot kan ook een aanstaande verandering, zoals een uitbesteding of juist een backsourcing de aanleiding zijn voor een formatietoets: de vraag is dan hoe de toekomstige formatie er uit zou moeten zien.

Met het resultaat van de formatietoets kan  de organisatie gericht aan de slag met het verbeteren van de effectiviteit en de efficiëntie van de IT-organisatie, omdat duidelijk is welke factoren een negatieve invloed hebben. Dit kan bijvoorbeeld liggen in standaardisatie, verbeteren van tooling of procesoptimalisatie.