Businesscases

Met een businesscase heeft u de bedrijfseconomische onderbouwing van de haalbaarheid en wenselijkheid van een (IT-) project in handen. Een businesscase maakt middels inschattingen de kosten, baten en risico’s inzichtelijk. Tevens worden de aannames en veronderstellingen expliciet gemaakt. Wellicht nog belangrijker dan de cijfers, zorgt het (bestuurlijk) proces van totstandkoming van een businesscase voor draagvlak voor het project.

Een bijzondere vorm van een businesscase is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

Een MKBA vormt de welvaartseconomische onderbouwing voor beleidskeuzes door de overheid. Een MKBA brengt vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel de voor- en nadelen van een beleidsmaatregel systematisch in kaart. Dit ondersteunt de besluitvorming. De MKBA is toepasbaar op alle soorten maatregelen op alle beleidsterreinen en VKA heeft veel ervaring met toepassing in het informatiseringsdomein.