Rapport VKA bij de Tweede Kamer!

Een team van VKA adviseurs (Joep Janssen, Anne van Esch en Douwe Horst) heeft bijgedragen aan een mijlpaal in de digitalisering van zorg. Gebaseerd op het rapport van VKA en nog drie andere rapporten heeft de Minister van VWS een brief gezonden aan de Tweede Kamer om de regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Het rapport van VKA stelt VWS in staat de regie-organisatie voor informatiestandaarden op te richten. Informatiestandaarden zijn een belangrijk onderdeel van goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling.

Om het uitwisselen van gegevens in de zorg beter, sneller en eenvoudiger te laten verlopen is het noodzakelijk om de gegevensstromen te digitaliseren. Motie de Vries (VVD), Dijkstra (D66) en van den Berg (CDA) heeft de overheid opgeroepen de regie te nemen en te onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en de aanwijzing van verplichte elektronische gegevensuitwisselingen neemt de overheid een grotere rol in de totstandkoming van gegevensuitwisseling in de zorg. Van belang bij gegevensuitwisseling is het gebruik van informatiestandaarden. Een informatiestandaard is kortweg een verzameling afspraken van veldpartijen die er voor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Het rapport van VKA gaat in op de uitwerking van de governance van informatiestandaarden. Governance is uitermate relevant omdat het zorgveld uit een complexe samenstelling stakeholders bestaat, onder meer programma’s, professionals, veldpartijen en overheid. Door het nemen van regie komen de verhoudingen onderling in een ander daglicht te staan en is het van belang dat dit supplementair wordt ingestoken. VKA heeft hierover met veel veldpartijen afstemming gehad en de resultaten besproken in het informatieberaad. Dit is een gremium waarin overheid en zorgpartijen samenwerken aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden.

VKA adviseert om het houderschap van standaarden voor een termijn van maximaal drie jaar onder te brengen bij een regie-organisatie waarin het veld en het ministerie van VWS vertegenwoordigd zijn en samen wordt gewerkt op basis van een convenant. In de drie jaar wordt onderzocht hoe invulling te geven aan de verschillende rollen en of het houderschap ondergebracht moet worden bij een zelfstandig bestuursorgaan. VKA adviseert het beheer van het stelsel van informatiestandaarden als wettelijke taak bij Nictiz te beleggen. Dit zou Nictiz een rechtspersoon maken met een wettelijke taak als bedoeld in de Compatibiliteitswet 2016. Er is een kwartiermaker aangesteld om te onderzoeken of de voorgestelde inrichting wenselijk en noodzakelijk is en in dat geval ook zo te organiseren. De kwartiermaker kijkt voor welke informatiestandaarden het nodig is om het houderschap en beheer nader vorm te geven. Op basis van de resultaten besluit de Minister van VWS hoe de feitelijke realisatie van publiek houderschap op de korte en lange termijn wenselijk is en in gang kan worden gezet.